Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Geitenboerderij 't Plekske moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Geitenboerderij 't Plekske aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Leveringskosten zijn afhankelijk van het gewicht van bestelde artikelen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden geitenboerderij 't Plekske niet. Geitenboerderij 't Plekske is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Geitenboerderij 't Pleksker is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste fouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. grootte, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door geitenboerderij 't Plekske. Geitenboerderij 't Plekske kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Wanneer u een bestelling wil plaatsen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: selecteer gewenst product, kies het gewenste aantal, plaats in winkelwagen. De getoonde prijzen op webshop zijn inclusief btw.
Stap 2: zodra u de gewenste producten heeft toegevoegd gaat u naar winkelwagen en kiest u voor "afrekenen"
Stap3: u komt nu in een nieuw scherm. Hier heb je de keuzemogelijkheid direct afrekenen of registreren. Dit gebeurd in een veilige omgeving.
Bij registreren doorloop je volgende fase:
Fase1: vul u persoonlijke gegevens in
Fase 2: kies een verzendwijze
Fase3: kies een betaalmethode
Fase4: controleer uw bestelling
Iets vergeten? Kies dan voor de link "ga terug naar uw winkelwagen"
Stap 4: wanneer u akkoord gaat met de bestelling en de algemene voorwaarden vinkt u "ik ga akkoord met de algemene voorwaarden " aan.
Stap 5: bevestig bestelling.De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
via overschrijving
via contant (bij ophaling goederen)
Hier zullen geen extra kosten voor in rekening gebracht worden. Geitenboerderij 't Plekske is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via onze webwinkel kunnen enkel afgehaald worden op de plaats en moment zoals aangegeven bij de bestelling..

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan beewonderful. Opmerkingen over beschadigingen aan het geleverde product evenals niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen binnen de 24 u na ontvangst gemeld te worden per e-mail aan sarahverschoren@hotmail.com.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van geitenboerderij 't Plekske.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van geitenboerderij 't Plekske te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij geitenboerderij 't Plekske.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 2 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen alvorens hij de goederen ontvangen heeft of ten laatste op het moment van ontvangst. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant geitenboerderij 't Plekske, Hoekheide 25, 2230 Ramsel, sarahverschoren@hotmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te brengen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggebrachte product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt geitenboerderij 't Plekske zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.
Alle teruggebrachte artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggebrachte artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
Bij verkoopovereenkomsten kan geitenboerderij 't Plekske wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen.
Geitenboerderij betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant geitenboerderij 't Plekske zo snel mogelijk inlichten. 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van geitenboerderij 't Plekske is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 78 94 48, via e-mail op sarahverschoren@hotmail.com of per post op het volgende adres Verschoren Sarah, Hoekheide 25, 2230 Ramsel, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover geitenboerderij 't Plekske beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt geitenboerderij 't Plekske zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen niet te leveren.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, geitenboerderij 't Plekske respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan geitenboerderij 't Plekske, Hoekheide 25, 2230 Ramsel, sarahverschoren@hotmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot geitenboerderij 't Plekske, Hoekheide 25, 2230 Ramsel, sarahverschoren@hotmail.com.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, geitenboerderij 't plekske heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Geitenboerderij 't Plekske houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Artikel 13

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die kunt u vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/